Farsi

آیا شما یا کسی را میشناسید که در معرض خشونت است؟

تهدیدهای مستقیم یا غیر مستقیم برای آسیب رساندن یا تحقیر شما و یا فرزندانتان. کنترل اجتماعی منفی، ممنوعیت٫اخاذی٫ ازدواج اجباری٫ انزوا. کنترل مالی٫ شبکه های اجتماعی٫ نابود کردن چیزهای شما٫ و نظارت بر شما به طور مثال GPS و یا اینکه دنبال کردن بدون اینکه متوجه باشیو یا اینکه سکس به صورت اجباری و عمل و رفتار بدون رضایت٫ ضربه٫ هول دادن٫ لگد زدن٫ خفه کردن و یا خشونت با اسلحه و بعلاوه چیزهای دیگر. تمامی زنانی که بهخشونت از هر نوعی که باشد قرار گرفته اند حق دارند که به طور رایگان از این مراکز کمک بگیرند. Krisecenter Fyn (مرکز کمک به زنان و فرزندان فون) جایی مطمئنبرای شما است و همه ساعته در آنجا کسی است که به شما کمک کند. در این مرکز شما و فرزندانتان به کمک کارمندان حرفه ای می توانید به هدف و رویاهایتان دست یابید. مااتاق های بزرگ و خوبی را برای شما و فرزندانتان پیشنهاد می‌کنیم بعلاوه حیات٫ زمین بازی و مرکز خرید و ورزشی و غیره. در این مرکز بچه های شما می‌توانند درسبخوانند و از سرگرمی های آزاد بطور دلخواه با کمک مربیان ما استفاده بکنند. ما برای شما و فرزندانتان گفتگو درمانی٫ مسکن و کار و تحصیلات وقتی در اینجا سکونت داریدفراهم می کنیم. بعد از سکونت در این مرکز ما مراقبت های بعدی را هم سازماندهی می کنیم. در این مرکز ما شما و فرزندانتان را کمک می کنیم تا تصمیماتی را بگیرید کهبرایتان مناسب باشد. و اگر امکانش باشد کمک می کنیم تا شما با افراد دیگر در تماس باشید. اگر می خواهید با ما در تماس باشید می توانید: بنویسید و یا تلفن بزنید تا ما بتوانیمبهترین راه را در هر زمینه ای پیدا کنیم. اگر جای خالی در مرکز ما نباشد ما می توانیم شما را کمک کنیم تا مرکز دیگری را پیدا کنید. شما می توانید در تمام مدت شبانه روز بهما زنگ بزنید. ما به شما زنگ نخواهیم زد مگر اینکه پیغام تلفنی یا اس ام اس داده باشید در این صورت با شما تماس میگیریم. اگر در وضعیت حادی هستید ما به طور برنامهریزی شده دنبال شما و فرزندانتان می آییم. شما همیشه می توانید از مرکز کمک رسانی به زنان و فرزندان در استان فون کمک بگیرید بدون در نظر گرفتن اینکه کجای کشورزندگی می کنید. 

Kontakt os

Døgntelefon: +45 91 93 33 00
Email: kontakt@krisecenterfyn.dk


Sikker mail:
sikkermail@krisecenterfyn.dk

CVR: 41 55 29 99