Menu Luk

Handleplaner og visitation
Krisecenter Fyn tildeler kvinder under ophold en koordinator til at lede behandlingsforløbet samt yde juridisk og sagsbehandler bistand ud fra en systematisk tilgang. 

Ved førstkommende mulighed planlægges et visitationsmøde med hjemkommunen. Krisecenter Fyn har ansvar for at etablere dette. 

Til mødet skal kvinden deltage, og der skal sammen med sagsbehandleren udfærdiges en handleplan som løbende evalueres. Der skal ligeledes laves tydelige samarbejdsaftaler for opholdet.  

Sikkerhedsvurdering
Der arbejdes ud fra en tryghedsskabende og konfliktnedtrappende tilgang med indgående målgruppekendskab, herunder risikovurderinger mhp. sikkerhed for beboere og medarbejdere.

Ifm. en henvendelse eller visitering foretages altid en sikkerhedsvurdering, og evt. særlige sikkerhedsforanstaltninger planlægges med hjemkommune. 

Efterværn
Ved behov for tilrettelagt efterværn kan dette etableres efter aftale mellem Krisecenter Fyn og hjemkommune. 

Krisecenter Fyn har etableret samarbejde med psykolog der har interkulturelle kompetencer.
Kvinder og børn tilbydes et samtaleforløb hvis dette ønskes.